สหวิทยาเขตทับเที่ยง เปิดค่ายลูกเลือต้านภัยยาเสพย์ติด 2562

นางยุภา พรเศรษฐ์ ประธานโรงเรียนสหวิทยาเขตทับเที่ยง ได้ดำเนินการเปิดค่ายลูกเลือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตทับเที่ยง สังกัด สมพ.13 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 อ.เมือง จ.ตรัง