อธิบดีกรมบัญชีกลาง ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและเยี่ยมชมอาคารเรียนใหม่โรงเรียนวิเชียรมาตุ