เด็กหญิงกฤติมา นาคพล รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564