เด็กหญิงวิชญาดา พละพานิชย์ รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับช้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ