“เรียนดี มีความสุข” ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

“เรียนดี มีความสุข” ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีการแนะนำครูที่ปรึกษาในระดับชั้น นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พบผู้ปกครองนักเรียน รายงานผลการขับเคลื่อนและความก้าวหน้าในการพัฒนาสถานศึกษา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็น ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จากนั้นผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพื่อประชุมในระดับชั้นเรียน (Classroom Meeting)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *