โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าลือชัย ผู้ว่่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลตำบลโคกหล่อ เทศบาลนครตรัง มาปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ พัฒนาระบบไฟฟ้า ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทั้งหมด ฉีดล้างสนามบริเวณหน้าเสาธงเพื่อเตรียมการรับเสด็จ และเตรียมความพร้อมครั้งที่ 1 พร้อมทีมงานคณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน ชมรมต้นกล้าลูกแม่แก้ว สารวัตรนักเรียน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน