โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสตูร สสวท. จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างระบบอัตโนมัติเบื้องต้น ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4/6