ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลนำเสนอโครงงานธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลนำเสนอโครงงานธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท

“โครงงานอนุรักษ์หญ้าทะเลด้วยวิถีนักวิทยาศาสตร์น้อย”

ผู้จัดทำโครงงาน : นางสาวคีตาวริญณ์ บริรักษ์ และ นางสาวพิมพ์ลภัส สงรักษ์
ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ และ นางสาวกัณฐาภรณ์ คงอินทร์