ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลนำเสนอโครงงานธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลนำเสนอโครงงานธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท

“โครงงานอนุรักษ์ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างด้วยพืชตระกูลเฟิร์นและสับปะรดสี “

ผู้จัดทำโครงงาน : นางสาวจุฬารัตน์ สิงห์แก้ว และ นางสาวอัคริมา ศรีวุ่น
ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ และ นางสาวกัณฐาภรณ์ คงอินทร์