โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนางอัมพร สงวนศักดิ์ ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่นประจำปี 2563