โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานแบบ Team Coaching เพื่อพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด