โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดกิจกรรม TO BE SMOKE FREE SOCIETY เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะครู บุตลากรและนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมจัดกิจกรรม TO BE SMOKE FREE SOCIETY เด็กทูบีทำดี สร้างสรรค์ปลอดบุหรี่ เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อรณรงค์และกระตุ้นไม่ให้สมาชิกของชมรมไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่