โรงเรียนวิเชียรมาตุต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันขงจื๊อ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า