โรงเรียนวิเชียรมาตุร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1