โรงเรียนวิเชียรมาตุเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดยหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดตรังกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1