โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2564