โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐธิดา นนทบุษร์ และนางสาวชัญญานุช ขุนนุ้ย ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563