โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง