โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และแนะนำครูในเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี