โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท. SMP และ STEM ปีการศึกษา 2566