โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเช้า) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคบ่าย) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565