โรงเรียนวิเชียรมาตุ มอบโทรศัพท์มือถือให้แก่นักเรียน จำนวน 18 คน เพื่อช่วยเหลือการเรียน online ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019