โรงเรียนวิเชียรมาตุ ยินดีต้อนรับคุณครูชาวจีนจาก Hanban

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ยินดีต้อนรับคุณครูอาสาสมัครชาวจีนจากสถาบัน Hanban จำนวน 3 ท่าน ที่จะมาช่วยสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตลอดปีการศึกษา 2562