โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทีมงานวิเชียรมาตุ สภานักเรียน สารวัตรนักเรียนและแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำหรับความร่วมมือในการต้อนรับคณะกรรมการ และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ