รร.วิเชียรมาตุ รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่