โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา