โรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และแม่ค้า

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และแม่ค้า ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562