รร.วิเชียรมาตุ ร่วมบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แก่นักเรียนและครู