โรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียน ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565