โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง”

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง” (ระยะเวลารับรองระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. 2561 – 4 มี.ค. 2564)