โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เข้าศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมโครงงานคณิตศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ