กลุ่มสาระภาษาไทย จัดค่ายพัฒนาสามัตถิยะ

กลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนที่ทีความสามารถพิเศษในการใช้ภาษาไทย”ค่ายพัฒนาสามัตถิยะ ด้านภาษาไทยเพื่อความสามารถ อำนาจ ความแข็งแรงอันยิ่งใหญ่ในการใช้ภาษาไทยเยี่ยงอารยชน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ตรัง