โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ..”ปีแห่งการรัก รู้จัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง CARE Model”

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ และคณะครู ทำพิธีเปิดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “ปีแห่งการรัก รู้จัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง CARE Model” ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2562  << สมาชิกครอบครัวของวิเชียรมาตุจำนวน 2,805 ครอบครัว >>