“เรียนดี มีความสุข” ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

“เรียนดี มีความสุข” ปีการศึกษา 2567โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีการแนะนำครูที่ปรึกษาในระดับชั้น นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พบผู้ปกครองนักเรียน รายงานผลการขับเคลื่อนและความก้าวหน้าในการพัฒนาสถานศึกษา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็น ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จากนั้นผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพื่อประชุมในระดับชั้นเรียน (Classroom Meeting)

พิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุม รร.วิเชียรมาตุ