“เรียนดี มีความสุข” ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

“เรียนดี มีความสุข” ปีการศึกษา 2567โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในการนี้ นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และตัวแทนครู มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เกรดเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย พบผู้ปกครองนักเรียน รายงานผลการขับเคลื่อนและความก้าวหน้าในการพัฒนาสถานศึกษา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็น ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ และห้องประชุมอาคารเรียน 6 จากนั้นผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพื่อประชุมในระดับชั้นเรียน (Classroom อ่านต่อ …

กิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สง่างามอย่างลูกแม่แก้ว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สง่างามอย่างลูกแม่แก้ว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยมี กิจกรรมถวายตัว ถวายกายและถวายใจเป็นลูกแม่แก้ว กิจกรรมเรียนรู้วิถีสง่างาม สมนามลูกแม่แก้ว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมพบรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เปิดมุมมองงาน 4 ฝ่าย กิจกรรมรู้จักเธอ รู้จักฉัน สร้างสรรค์สามัคคี กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม กิจกรรมคุณธรรมส่งเสริมคนดี สร้างวิถีสง่างาม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม Walk Rally เรียนรู้วิถีลูกแม่แก้ว 6 ฐาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน อ่านต่อ …

กิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สง่างามอย่างลูกแม่แก้ว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สง่างามอย่างลูกแม่แก้ว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี กิจกรรมถวายตัว ถวายกายและถวายใจเป็นลูกแม่แก้ว กิจกรรมเรียนรู้วิถีสง่างาม สมนามลูกแม่แก้ว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมพบรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เปิดมุมมองงาน 4 ฝ่าย กิจกรรมรู้จักเธอ รู้จักฉัน สร้างสรรค์สามัคคี กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม กิจกรรมคุณธรรมส่งเสริมคนดี สร้างวิถีสง่างาม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม Walk Rally เรียนรู้วิถีลูกแม่แก้ว 6 ฐาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน อ่านต่อ …

นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่

นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมต้อนรับ นางสาวศุภษร จันทร์ศักดิ์รา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนายภาพตะวัน เหมสัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4

รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

นายธนาวุฒิ คงเอียด ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้มีเกียรติและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายพีรพล จริงจิตร ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของเด็กหญิงภัณฑิรา ชูชาติ เพื่อรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ นายสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรมาตุ นายธนาวุธ คงเอียด ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย อ่านต่อ …

นักเรียนชั้น ม.1และชั้น ม.2 รับบริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เนื่องด้วยประเทศไทยมีนโยบายให้ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ให้กับเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5 อายุ 11- 12 ปี ต่อมาในปี 2562-2564 เกิดสถานการณ์วัคซีน HPV ขาดแคลนทั่วโลก ทำให้เด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2562-2564 ยังไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าวตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งปัจจุบันนักเรียนกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 จำนวนนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 212 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จำนวน 195 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ

นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาหุ่นยนต์ขั้นสูงระยะสั้น ณ สถาบันศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์แห่งชาติประเทศไต้หวัน

นายพิทวัส สุนทรนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นายชัยบัญชา สุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ โครงการห้องเรียนพิเศษสะเต็มศึกษา ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันโครงงาน “Robotic Competitions for Students 2022” เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาหุ่นยนต์ขั้นสูงระยะสั้น ณ สถาบันศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์แห่งชาติประเทศไต้หวัน (AI Robotics Hub at CTSP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Overseas Chinese University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ครูที่ปรึกษาโครงงาน1. นางสาวชฎาพร อ่านต่อ …

คณะผู้บริหารและนักเรียนเยือนประเทศจีน เพื่อไปสัมผัสเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน

สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้นำคณะผู้บริหารและนักเรียนระดับชั้น ม.5/1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ เยือนประเทศจีน เพื่อไปสัมผัสเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน