ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร รร.วิเชียรมาตุ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุม รร.วิเชียรมาตุ

รร.วิเชียรมาตุ จัดพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2566

กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2566 เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยโครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ณ หอประชุม รร.วิเชียรมาตุ

ศูนย์ HCEC รร.วิเชียรมาตุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนรู้ ประจำปี 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรมวันทะนะบะตะ พร้อมการเขียนคำขอพรติดที่กิ่งไผ่ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง

โรงพยาบาลตรังจัดทีมบริการตรวจสุขภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อป้องกันการเกิดโรคและให้การรักษาพยาบาลในระยะเริ่มแรก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในระหว่างคณะสี “แม่แก้วเกมส์” ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2566

สภานักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุรับการประเมินเชิงประจักษ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. (QUICK POLICY)