ศูนย์ HCEC รร.วิเชียรมาตุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรขยายผล Microsoft Data Science”

ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.วิเชียรมาตุ ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รักษามาตรฐานเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

ผู้อำนวยการ รร.วิเชียรมาตุ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ: อนาคตการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 50

รร.วิเชียรมาตุ ดำเนินการสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ปี 2564

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัญจร ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ เล่ม 42 ณ หอประชุม รร.วิเชียรมาตุ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย