ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุเข้าร่วมพระราชพิธี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง พร้อมร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท