คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิเชียรมาตุร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิเชียรมาตุร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวง