ขอแสดงความยินดีกับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ได้รับรางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2561
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย