การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หมายเหตุ
01
โครงสร้าง
• แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
• ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภาระกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
02
ข้อมูลผู้บริหาร
• แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา
• แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail
03
อำนาจหน้าที่
• แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
04
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
• เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
05
ข้อมูลการติดต่อ
• แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่หน่วยงาน
– หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
– หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
– แผนที่ตั้งหน่วยงาน
06
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย พุทธศักราช 2560
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
07
ข่าวประชาสัมพันธ์
• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น
08
Q&A
• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
09
Social Network
• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หมายเหตุ
010
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o  แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
011
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o    แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o   มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) โครงการหรือกิจกรรม
     (2) งบประมาณที่ใช้
     (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
o  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
012
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o    แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
o   มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
     (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
     (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก   
     ของ ปี พ.ศ. 2566
013
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o  แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
     (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
     (3) ปัญหา/อุปสรรค
     (4) ข้อเสนอแนะ
o  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
014
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o   แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
     (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
     (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
o  จะต้องมีทุกกลุ่ม/หน่วย
015
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o  แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ 
   ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) บริการหรือภารกิจใด
   (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
   (3) แผนผัง/แผนภูมิ
   (4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ
   (5) ผู้รับผิดชอบ
o   หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 3 คู่มือ
* การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มี          การปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
016
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o   แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก 
    ของ ปี พ.ศ. 2566
017
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
018
E–Service
o  แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
o  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
หมายเหตุ : E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น  Smart OBEC, My office, AMSS++  หรือโปรแกรมอื่นที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรม      ที่ใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หมายเหตุ
019
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
o    แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
o   เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
020
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o  แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร               พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
021
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o   แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
o  มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย  งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการ        ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่          และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
o   เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
022
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o   แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o  มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
    (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
    (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ
o  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หมายเหตุ
023
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
o เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
024
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o   แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
o   มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
    (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
    (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566
025
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
o หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
    (3) การพัฒนาบุคลากร
    (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าว      เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
026
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย   
   (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
   (3) ปัญหา/อุปสรรค
   (4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
027
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o   แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
     ของหน่วยงาน
o   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
    (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
    (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
    (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
    (4) ระยะเวลาดำเนินการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หมายเหตุ
028
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ                    หน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็น                  การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ                        ประพฤติมิชอบ
o     สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
029
ข้อมูลเชิงสถิติรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o  แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
o  มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
    (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
    (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
o  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก            ของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
030
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
o มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยประกอบด้วย
(1)ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3)ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
oเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้ที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ นโยบาย Gift Policy การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และแผนป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หมายเหตุ
031
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o  เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
o  มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด                ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o  เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566
032
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o  แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ   
     และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
o  เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
033
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o   แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o   เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
034
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o  แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o   มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
    (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
o  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
035
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o  เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
o  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
036
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o  แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
o   มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) โครงการ/กิจกรรม
    (2) งบประมาณ*
    (3) ช่วงเวลาดำเนินการ
o   เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
037
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการแ้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o  แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
o   มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
    (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ ปี พ.ศ. 2566
038
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o   แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
o   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
    (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
    (3) ปัญหา/อุปสรรค
    (4) ข้อเสนอแนะ
o  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หมายเหตุ
039
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o   แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
o  แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ       บุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ
040
การขับเคลื่อนจริยธรรม
o แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย (1)
การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s
& Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริม จริยธรรมของหน่วยงาน
o เป็นการดำเนินการในปี
พ.ศ. 2566
041
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o  แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
o  แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหาร ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
o  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
042
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดแข็งที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
• มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
043
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o  แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน             ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ                 ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o  แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
o  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566