การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ระบบรับสมัครนักเรียนออนลไน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

>>อยู่ในระหว่างการเตรียมการ<<

นักเรียนสามารถเข้าใช้ระบบได้ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563