เกี่ยวกับโรงเรียน

ความหมายของสัญลักษณ์โรงเรียน
               รูปตราเพชร มีความหมาย คือ ลูกแม่แก้วทุกคนต้องมีความแข็งแกร่งทรหด อดทน ไม่ย่นย่อ ต่อความลำบาก มีระเบียบ วินัย รู้จักบังคับตนเอง ลูกแม่แก้วจะอยู่แห่งหนตำบลใดต้องส่องแสงเป็นประกายแวววับจับตาคนดูประดุจเพชร

ปรัชญาของโรงเรียน
               นักเรียนวิเชียรมาตุ ต้องทรงภูมิความรู้ และสติปัญญา โดยมีคุณธรรม เป็นรากฐานในการคิด การพูด และการกระทำให้งดงาม ถูกต้องตรงตามความจริง ทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง และในที่สุด

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน-ขาว
                น้ำเงิน เป็นสีสูงประดับฟ้า ลูกแม่แก้วทุกคนต้องมีความใฝ่ฝัน และสร้างสรรค์สิ่งที่สูงส่งและทางก้าวหน้าในสิ่งที่ถูกที่ควรเสมอ และน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งลูกแม่แก้วทุกคนมีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์พระประมุขของประเทศ
                ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ลูกแม่แก้วทุกคนต้องถึงความมีคุณธรรม ประจำใจ ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เชื่อมั่นและถือปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์สถานศึกษา

อัตลักษณ์สถานศึกษา “สง่างามอย่างลูกแม่แก้ว”
เอกลักษณ์สถานศึกษา “ความรู้ดี มีคุณธรรม”

วิสัยทัศน์
                 ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นสถานศึกษาชั้นนำที่มุ่งมั่นพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ด้วยการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง