กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

► งานพัสดุ

ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565
ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี