กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

► งานพัสดุ

ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562