กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

► งานพัสดุ

ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562