กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

► งานพัสดุ

ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566
ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565
ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562