คณาจารย์และบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

สนับสนุนการสอน

เจ้าหน้าที่

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจำ