มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่าย


มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

(ย่อว่า กศ.วช. ชื่อภาษาอังกฤษ Wichienmatu Education Fund W.E.F.)

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่กำลังเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง   
 • เพื่อให้เป็นทุนระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
 • เพื่อช่วยเหลือนักเรียนปัจจุบันที่ประสบภัยพิบัติ  
 • เพื่อส่งเสริมกิจกรรมร่วมทางวัฒนธรรมไทยของนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
 • เพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์/ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

 1. นายสว่าง โอฬาริกบุตร ประธานกรรมการ
 2. นายบรรเจิด ภิรมย์ รองประธานกรรมการ
 3. นายพรศักดิ์  จริงจิตร  กรรมการ
 4. นายไพบูลย์  วัฒนกิจ  กรรมการ
 5. นายอุดม  ศุกระกาญจน์  กรรมการ
 6. นายสถาพร   มุ่งเพียรมั่น  กรรมการและเลขานุการ
 7. นางอรทัย  บุญคงแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 8. นางราตรี  มุ่งเพียรมั่น  กรรมการและเหรัญญิก
 9. นายประยุทธ  เชาวน์เสฏฐกุล  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก