การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

ข้อปฏิบัติในการบันทึกการสอนออนไลน์

  • ฟอร์มจะเปิดรับข้อมูลเวลา 08.30 น. และปิดรับข้อมูลเวลา 16.30 น. ของทุกวัน
  • กรณีไม่มีคาบสอนทั้งวัน ให้คุณครูเข้ามาบันทึกข้อมูล โดยเลือกเมนู” ไม่มีคาบสอน “
  • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนกดส่งข้อมูล
  • (*ข้อควรระวัง) จำนวนนักเรียนเข้าเรียน+นักเรียนไม่เข้าเรียน = จำนวนนักเรียนทั้งหมด นะคะคุณครู ^^

เอกสารรายงานบันทึกการสอนออนไลน์

รายงานผลสรุปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์