กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รร.วิเชียรมาตุ (ภาษาฝรั่งเศส) จัดกิจกรรมวันภาษาฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2566 ภายใต้หัวข้อฤดูร้อนในฝรั่งเศส “LA FRANCE EN ÉTÉ”