กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น

นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับคณะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น รวมทั้งขอเข้าพบหารือกับผู้บริหารและครูผู้ดูแลครูอาสาสมัครและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจขอความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต รศ.หลี่ เหวินหง นำทีมอาจารย์ชาวจีนมาเยี่ยมเยือนทางโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต รศ.หลี่ เหวินหง นำทีมอาจารย์ชาวจีนมาเยี่ยมเยือนทางโรงเรียนวิเชียรมาตุ ซึ่งเป็นโรงเรียนในความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันขงจ๊อภูเก็ต โดยมีนางอำพร สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมทั้งครูภาษาจีนทุกท่านต้อนรับ ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนวิเชียรมาตุ

กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 “ลูกแม่แก้วน้อมวันทา กตัญญุตาบูชาครู”

Lโรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 “ลูกแม่แก้วน้อมวันทา กตัญญุตาบูชาครู” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยมี นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นประธานในพิธี ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำคำไหว้ครู ประธานนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณตน ตัวแทนนิสิต นักศึกษา ตัวแทนสภานักเรียน และตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนนำพานดอกไม้ ธูปเทียน มอบประธานในพิธี คณะผู้บริหาร และครูที่ปรึกษา ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกในวันไหว้ครู จากนั้นประธานในพิธี เจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

การนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา2567

โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ ขอบพระคุณ นายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตาม นายจุมพล ทวีตา นายศักดา ไพสมบูรณ์ นายอรรถพล พลวัฒน์ นางสาวพรพรรณ เนตรขำ และนางสาวอรอมล พลหลา ในการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา2567 และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2566 พร้อมทั้งเติมเต็ม แนะนำ ให้กำลังใจในการดำเนินงานของผู้บริหาร รองผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวิเชียรมาตุในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ่านต่อ …

การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2567 ประเภท สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับต้นแบบระดับเงิน

นายสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่าย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2567 ประเภท สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับต้นแบบระดับเงิน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่หนึ่ง ณ หอประชุมและห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ

กิจกรรม “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูภูมิปัญญา อนุรักษ์มรดกภาษา ท้องถิ่นใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรม “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูภูมิปัญญา อนุรักษ์มรดกภาษา ท้องถิ่นใต้” โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดก้างปลา วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง บ้านอาจารย์สุชาติ ทรัพย์สิน กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช หอจดหมายเหตุฯ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ได้รับรางวัลในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567 ณ วัดนิโครธาราม

นางอัมพร สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดบรรยายธรรม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรม “การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567 ณ วัดนิโครธาราม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในการนี้ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวิเชียรมาตุ

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการ Coding ผ่านชุดการเรียนรู้ LEGO Education SPIKE Prime

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานหุ่นยนต์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการ Coding ผ่านชุดการเรียนรู้ LEGO Education SPIKE Prime ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาด้วยชุดการเรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษา โดยมี นางสาวปาจรีย์ ว่องเชิงยุทธ (Product Specialist : LEGO Education) และนายพงศกร พันธุมะโน (Engineering Support) เป็นวิทยากร จากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 ในการนี้ นายยงยุทธ อ่านต่อ …

“เรียนดี มีความสุข” ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

“เรียนดี มีความสุข” ปีการศึกษา 2567โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีการแนะนำครูที่ปรึกษาในระดับชั้น นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พบผู้ปกครองนักเรียน รายงานผลการขับเคลื่อนและความก้าวหน้าในการพัฒนาสถานศึกษา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็น ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จากนั้นผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพื่อประชุมในระดับชั้นเรียน (Classroom Meeting)