ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 รร.วิเชียรมาตุ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

รร.วิเชียรมาตุ รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ว.PA ณ เกาะลันตา จ.กระบี่