ผู้อำนวยการวิเชียรมาตุร่วมเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ ม.6

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ กล่าวอวยพรปีใหม่แก่คณะครูและนักเรียน 30 ธ.ค.63

การประชุมคัดเลือกผู้บริหาร ครู เพื่อรับรางวัลดีเด่นระดับสหวิทยาเขตเนื่องในงานวันครูประจำปีการศึกษา 2564