พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ เล่ม 42 ณ หอประชุม รร.วิเชียรมาตุ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานแบบ Team Coaching เพื่อพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ” ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย.2564 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ