คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิพลลักณ์ พระบรมราชินี ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางยุภา พรเศรษฐ์ อ่านต่อ …

โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด “Wichienmatu CARE model”

โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดประชุมผู้ปกครองนัก อ่านต่อ …

ครูที่ปรึกษาและนักเรียนทุกระดับชั้น ดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การดำเนินงานป้เองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคคม 2562 นางยุภ อ่านต่อ …

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ..”ปีแห่งการรัก รู้จัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง CARE Model”

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางยุภา พรเ อ่านต่อ …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภายใต้แนวคิด ดูแลด้วยรัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “Wichienmatu CARE model”

โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดประชุมผู้ปกครองนัก อ่านต่อ …