รร.วิเชียรมาตุ ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด” (ภาษาฝรั่งเศส) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตภาคใต้ตอนบน

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว อ่านต่อ …

ศูนย์ HCEC โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปี 2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ตรัง กระบี่

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) ภาคใต้ตอนบน รร.วิเชียรมาตุจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ JLPT และ PAT7.3

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 3/2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

นางสาวมนัสนันท์ ฉายนิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการ “ระดับพลอย” ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบฯ พร้อมรับเงินสนับสนุน 30,000 บาท