โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สง่างามอย่างลูกแม่แก้ว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สง่างามอย่างลูกแม่แก้ว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับสหวิทยาเขตวชิรมิตร ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด “คุณธรรมส่งเสริมคนดี สร้างสังคมดี สู่ความสำเร็จ” เพื่อพัฒนาและยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมของโรงเรียนวิเชียรมาตุ เพื่อส่งเสริมการเป็นนักเรียนต้นแบบที่ดีของโรงเรียน

ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.วิเชียรมาตุ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และแนะนำครูในเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี