การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เข้าเยี่ยมชมงานด้านการบริหารจัดการ กลุ่มบริหารวิชาการและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิเชียรมาตุ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและเยี่ยมชมอาคารเรียนใหม่โรงเรียนวิเชียรมาตุ