การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับสหวิทยาเขตวชิรมิตร ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด “คุณธรรมส่งเสริมคนดี สร้างสังคมดี สู่ความสำเร็จ” เพื่อพัฒนาและยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ