รร.วิเชียรมาตุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ GPAS 5 ขั้นตอนของครูสู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียน” ระยะต้นน้ำ